Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Dậu

Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Dậu
Ngày đăng: 02/03/2021 10:56 PM

  Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Dậu

   

  Tuổi: TÂN DẬU
  (Đại Kỵ Hiệp Hôn)

  Theo phong thuỷ trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
  Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu.
  1. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu
  Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ
  Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  3. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi
  Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu
  Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi
  Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  6. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ
  Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
  Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

  Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 20, 22, 28, 32, 34, 40 tuổi.
  Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 22, 28, 30, 34, 40 tuổi.
  Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
  Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
  Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm xem ngày tốt xấu để chọn ngày cưới vợ gả chồng tốt tránh ngày xấu.

  XIN LƯU Ý

  Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4, 5, 3, 12, 1 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 7, 4 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

  Tuổi: TÂN DẬU
  (Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU
  (Chồng vợ đồng một tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, đ ặngg nhiều người mến yêu, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ tánh hiền, ít nói hay hòa hạp với đời , bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT
  (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, thường gặp cảnh thiếu nghèo, tiền tài hay tản hao, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
  Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp t ình b ạn, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hào tài rất luân
  chuyển.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI
  (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có danh giá với đời , hào tài trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
  Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ
  (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
  Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN
  (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường, cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài hay luân chuyển.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MẸO
  (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, nhiều người mến thương, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
  Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung ý, chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN
  (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó trở nên, hào tài đủ no, hào con trung bình.
  Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên chung lo mới đặng ấm no.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỴ
  (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên, lo tính thường gặp người giúp đở, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
  Tánh người vợ hi ền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

  ĐOÁN PHỤ THÊM

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN
  (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
  Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn đặng.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU
  (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.
  Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng lo làm ăn tốt.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT
  (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ vật dụng trong nhà, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI
  (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn tốt.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ
  (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
  Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN
  (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ tánh sang và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MẸO
  (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN
  (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
  Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đặng thông suốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.
  Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau, chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no.
  Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

  ĐOÁN PHỤ THÊM

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ
  (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thinh vượng, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN
  (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
  Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MẸO
  (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu phước.
  Tánh người vợ hay hòa thuận với đời , hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

  Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN
  (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
  Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp bạn bè, tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng.

   

  Hotline