LỮ TÀI HIỆP HÔN-BÁT TỰ HÔN NHÂN VỢ CHỒNG

LỮ TÀI HIỆP HÔN-BÁT TỰ HÔN NHÂN VỢ CHỒNG
Ngày đăng: 02/03/2021 10:53 PM

  LỮ TÀI HIỆP HÔN-BÁT TỰ HÔN NHÂN VỢ CHỒNG

  LỮ TÀI HIỆP HÔNA

  Sự tốt xấu của đôi hôn nhơn trong đó có Bát tự phi cung và Bát trạch phi cung. Về Bát trạch và Bát tự, bên nữ chỉ có một cung mà thôi, còn bên nam 2 cung khác nhau, nhưng 2 cung đó có sự liên quan nhất định như Bát trạch KHẢM thì Bát tự là ĐOÀI, Bát trạch cung NHÌ KHÔN thì Bát tự là BÁT CẤN vân vân … Điều nên chú ý nam mạng thuộc Ngũ trung cũng là cung KHÔN thì Bát tự vẫn là cung Khôn.

  Đôi bạn nào tốt nhất để là thượng kiết, tốt nhì để trung kiết, tốt ba để hạ kiết; xấu nhất để đại hung, xấu nhì để thứ hung …

  Cũng cần nên xét về Chánh ngũ hành và Nạp âm ngũ hành, nếu được sanh vượng thì thêm tốt còn xung khắc càng thêm xấu.

  Sau đây là 9 bảng lập thành của 9 cung.

  Nên biết về phương nhà cửa và hôn nhơn, cùng một cung mà người ta dùng 2 tên khác nhau.

  Diên niên: Phước đức

  Ngũ quỷ: Giao chiến

  Lục sát: Du hồn

  Họa hại: Tuyệt thế

  Phục vì: Quy hồn

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 1 KHẢM

  (BÁT TỰ: THẤT ĐOÀI)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Du hồn ·

  Sanh khí o

  7 phần tốt

  Vợ Khảm

  Phục vì o

  Ngũ quỷ ·

  3 phần tốt

  Vợ Cấn

  Ngũ quỷ ·

  Tuyệt thế ·

  Thứ hung

  Vợ Chấn

  Thiên y  o

  Tuyệt mạng ·

  3 phần tốt

  Vợ Tốn

  Sanh khí o

  Du hồn  ·

  7 phần tốt

  Vợ Ly

  Phước đức o

  Thiên y o

  10 phần tốt

  Vợ Khôn

  Tuyệt mạng ·

  Phước đức o

  3 phần tốt

  Vợ Đoài

  Tuyệt thế ·

  Quy hồn o

  6 phần tốt

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 2 KHÔN

  (BÁT TỰ: BÁT CẤN)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Phước đức o

  Phước đức o

  10 phần tốt

  Vợ Khảm

  Tuyệt mạng ·

  Thiên y  o

  3 phần tốt

  Vợ Cấn

  Sanh khí o

  Quy hồn o

  9 phần tốt

  Vợ Chấn

  Tuyệt thế ·

  Du hồn  ·

  Hạ kiết

  Vợ Tốn

  Ngũ quỷ ·

  Tuyệt mạng ·

  Đại hung

  Vợ Ly

  Du hồn  ·

  Ngũ quỷ ·

  Thứ hung

  Vợ Khôn

  Quy hồn o

  Sanh khí o

  9 phần tốt

  Vợ Đoài

  Thiên y  o

  Tuyệt thế ·

  7 phần tốt

   

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 3 CHẤN

  (BÁT TỰ: CỮU LY)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Ngũ quỷ ·

  Tuyệt mạng ·

  Đại hung

  Vợ Khảm

  Thiên y o

  Tuyệt thế ·

  7 phần tốt

  Vợ Cấn

  Du hồn  ·

  Ngũ quỷ ·

  Thứ hung

  Vợ Chấn

  Quy hồn o

  Sanh khí o

  9 phần tốt

  Vợ Tốn

  Phước đức o

  Phước đức o

  10 phần tốt

  Vợ Ly

  Sanh khí o

  Quy hồn o

  9 phần tốt

  Vợ Khôn

  Tuyệt thế ·

  Du hồn  ·

  Thứ hung

  Vợ Đoài

  Tuyệt mạng ·

  Thiên y o

  Hạ kiết

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 4 TỐN

  (BÁT TỰ: NHẤT KHẢM)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Tuyệt thế ·

  Du hồn  ·

  Nửa tốt nửa xấu

  Vợ Khảm

  Sanh khí o

  Quy hồn o

  9 phần tốt

  Vợ Cấn

  Tuyệt mạng ·

  Thiên y  o

  Hạ kiết

  Vợ Chấn

  Phước đức o

  Phước đức o

  10 phần tốt

  Vợ Tốn

  Quy hồn o

  Sanh khí o

  9 phần tốt

  Vợ Ly

  Thiên y  o

  Tuyệt thế ·

  7 phần tốt

  Vợ Khôn

  Ngũ quỷ ·

  Tuyệt mạng ·

  Đại hung

  Vợ Đoài

  Du hồn  ·

  Ngũ quỷ ·

  Thứ hung

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH NGŨ TRUNG KHÔN

  (BÁT TỰ: NHÌ KHÔN)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Phước đức o

  Tuyệt thế ·

  7 phần tốt

  Vợ Khảm

  Tuyệt mạng ·

  Tuyệt mạng ·

  Đại hung

  Vợ Cấn

  Sanh khí o

  Sanh khí o

  10 phần tốt

  Vợ Chấn

  Tuyệt thế ·

  Ngũ quỷ ·

  Thứ hung

  Vợ Tốn

  Ngũ quỷ ·

  Thiên y  o

  6 phần tốt

  Vợ Ly

  Du hồn  ·

  Du hồn  ·

  Nửa tốt nửa xấu

  Vợ Khôn

  Quy hồn o

  Quy hồn o

  7 phần tốt

  Vợ Đoài

  Thiên y  o

  Phước đức o

  10 phần tốt

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 6 CÀN

  (BÁT TỰ: TAM CHẤN)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Quy hồn o

  Thiên y  o

  9 phần tốt

  Vợ Khảm

  Du hồn  ·

  Phước đức o

  8 phần tốt

  Vợ Cấn

  Thiên y  o

  Du hồn  ·

  8 phần tốt

  Vợ Chấn

  Ngũ quỷ ·

  Quy hồn o

  5 phần tốt

  Vợ Tốn

  Tuyệt thế ·

  Tuyệt thế ·

  Nửa tốt nửa xấu

  Vợ Ly

  Tuyệt mạng ·

  Sanh khí o

  4 phần tốt

  Vợ Khôn

  Phước đức o

  Ngũ quỷ ·

  7 phần tốt

  Vợ Đoài

  Sanh khí o

  Tuyệt mạng ·

  5 phần tốt

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 7 ĐOÀI

  (BÁT TỰ: TỨ TÔN)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Sanh khí o

  Ngũ quỷ ·

  7 phần tốt

  Vợ Khảm

  Tuyệt thế ·

  Sanh khí o

  6 phần tốt

  Vợ Cấn

  Phước đức o

  Tuyệt mạng ·

  4 phần tốt

  Vợ Chấn

  Tuyệt mạng ·

  Tuyệt thế ·

  Đại hung

  Vợ Tốn

  Du hồn ·

  Quy hồn o

  5 phần tốt

  Vợ Ly

  Ngũ quỷ ·

  Phước đức o

  6 phần tốt

  Vợ Khôn

  Thiên y  o

  Thiên y  o

  10 phần tốt

  Vợ Đoài

  Quy hồn o

  Du hồn  ·

  6 phần tốt

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 8 CẤN

  (BÁT TỰ: NHỊ KHÔN)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Thiên y  o

  Tuyệt thế ·

  6 phần tốt

  Vợ Khảm

  Ngũ quỷ ·

  Tuyệt mạng ·

  Đại hung

  Vợ Cấn

  Quy hồn o

  Sanh khí o

  9 phần tốt

  Vợ Chấn

  Du hồn  ·

  Ngũ quỷ ·

  Thứ hung

  Vợ Tốn

  Tuyệt mạng ·

  Thiên y  o

  4 phần tốt

  Vợ Ly

  Tuyệt thế ·

  Du hồn  ·

  Hung=kiết

  Vợ Khôn

  Sanh khí o

  Quy hồn o

  9 phần tốt

  Vợ Đoài

  Phước đức o

  Phước đức o

  10 phần tốt

   

  PHU MẠNG: BÁT TRẠCH 9 LY

  (BÁT TỰ: LỤC CÀN)

   

  Phi Cung

  Lữ Tài Phu Thê

  Nhận Xét

  Thê mạng

  Bát trạch

  Bát tự

  Vợ Càn

  Tuyệt mạng ·

  Quy hồn o

  Thứ hung

  Vợ Khảm

  Phước đức o

  Du hồn  ·

  7 phần tốt

  Vợ Cấn

  Tuyệt thế ·

  Phước đức o

  6 phần tốt

  Vợ Chấn

  Sanh khí o

  Thiên y  o

  10 phần tốt

  Vợ Tốn

  Thiên y  o

  Ngũ quỷ ·

  7 phần tốt

  Vợ Ly

  Quy hồn o

  Tuyệt mạng ·

  Thứ hung

  Vợ Khôn

  Du hồn  ·

  Tuyệt thế ·

  Hung=kiết

  Vợ Đoài

  Ngũ quỷ ·

  Sanh khí o

  5 phần tốt

   

  Hotline